آنکه دیگر نیست...

آنکه فکر میکنی جایش خالیست همیشه سرجایش هست
در لحظه لحظه و در ذرهّ ذرهء زندگی و هستی ات رسوب بسته ...
همه جای وجودت از وا پُر است
این جای توست که دیگر خالیست...این تویی که دیگر در میانه نیستی
این تویی که جایت را به او دادی و دیگر نیستی...او هست و نمیرود...یادش...جایش...

/ 0 نظر / 5 بازدید