شب

ای پناه عاشقان جا ن به لب

ای سیاه مهربان ,ای کهنه شب

بی دلو تنها محو مهر تو

طی کنم غمها,فقط با فکر تو

بستر پاک خیا ل وصل من

مامن تاریک و بکر و اصل من

میسرایی قصه ها از دلبرم

تا بری سوز غمش را از سرم

من چه گویم مهر تو تا به کجا

می کشد دل , خوبی بی انتها

لحظه ء مرگم سحر گاه وداع

نعره ء شوم خروس بد صدا

وای  من میلی ندارد دل به روز

قصه ء غم مانده تا آخر هنوز

دفتر غم دفتری بی انتهاست

کوته شب ,یک ورق هم زان نکاست

آخر شب نقطه ء پایان من

شد سحر گه آتشی در جان من

میروم  سا یم به جان سوزی  دگر

تارسد شب  از پس روزی دگر

 

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
مهسا اینا

قصهء غم مانده تا آخر هنوز... بازم یه شاهکار دیگه... موفق باشی دوست عزیزم [گل]