لبریز شوق پاییز...

بیا که زِ شوق وصال جانم شده لبریز...
ماه و شاه و شاعرِ فصل های دِلَم..... پاییز...

/ 1 نظر / 12 بازدید
علیرضا

دوست دارم روزی که هوا بارانی است و درختان همگی جامه رنگی دارند بدوم درباران و به آغوش کشم آسمان را باران را صورتم خیس وباران خورده دردلم شورو شعف برلبانم لبخند اما حیف... نه هوابارانی است نه درختان رنگی نه دلم پورشوراست نه لبانم خندان حیف حیف ، باز این دل تنهاست...