درد...

 

درد بسیارَ ست,گاهی سرَت,گاهی دستت,گاهی دندانَت,گاهی وجودَت...
گاهی هم دِلت... درد اما گاه چنان هستی ات را تمــــام تسخیر میکند که 
هنوز درد مانده اما دیگر جایی برای نزولش نمانده...آنجاست که دَردَت هم درد میگیرد...
من اینروز ها حتی دَردَم هم درد میکند...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید