تنها یک زن...

 

زندگیه یک مَرد در معنا اگر آغشته به بوی هزاران زن هم باشد ,باز تنها عطر یک زن است که برایش معنای زندگیست...زنی که در آن هزار, و در هزاران هزارِ دیگر از آن دست نگنجد...زنی که عطرش را از فرسنگ ها دور تر حتی در خواب ,از بین یک دنیا رایحه تمیز میدهد...زنی که معنای زندگیست...
زنی که "نرّ" را "مَرد" میکند...مریم گونه مسیح به بار می آورد, تمیـــز....بی هیچ پَلَشتی...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید