قصهء دردناک...

سخت است اینکه ,روزی بفهمی ارزشمندترین داشته های زندگی ات را,قلبت,احساست,اعتمادت و در نهایت هستی ات را نه به تاوان دشمنی با دشمن که به پای عشق به دوست باختی...قصهء دردناکی که مادر بزرگ هیچوقت برایت تعریف نکرده بود...
 
 
/ 0 نظر / 21 بازدید