تنهایی...

حداقل فایدهء تنهایی اینست که آدم به مرگ طبیعی میمیرد...
نه خنجری از پُشت...نه خراشی بر قلب...نه عارضه ای بر روح...نه زخم زبانی....
یک شب میخوابی و صبح بیدار میشوی میبینی بیدار نمیشوی هر کار که میکنی...به همین راحتی و زیبایی...

/ 0 نظر / 4 بازدید