می شود...

می شود عاشقانه دوست داشت اما ترکیب نشد...می شود شیدای هم بود اما
 
نا پیوسته...می شود یار و همجوار بود اما نه هم بستر...می شود یار و همجوار بود اما
 
نه همسر...ذات برخی چون آب و روغن است هزار سال در هم بلولند ترکیبنمیشوند...
 
هرچهاین مخلوط را بهم بزنی فقط گسسته تر میشود اجزاء...چه سناریوی مضحکیست
اینکه پایان و مراد همهء عاشقانه ها در بستر رقم بخورد...

/ 0 نظر / 6 بازدید