عقوبت...

تو عقوبت کدام گناه نا کردهء منی...تو سیبِ هوَسِ کدام درخت,تو کدام چیدَن بودی که من نَچیده تاوانت کشیدم,تو سرابِ کدام بهشت بودی که من بی ذره ای لذتت قعرنشین ذلتِ جهنم شدم...تو تاوانِ کدام گناه منی؟؟؟که نه تمام میشوی و نه تمامم میکنی...اصلاً قبول,تو چوبِ بیصدای خدای من...اما بر گُردهء کدامین خطای من؟؟
 
/ 0 نظر / 4 بازدید