گورستانِ "زندگی"

چه باور پوچیست اینکه  "تنها مرگ چاره" ندارد؟؟؟زندگی چنان زَجرم داد که باتمام وجود باورم شد "تنها زندگیست" که چاره ندارد.مَرگ  خود چاره است وامید,برای بیچارگان خسته ای چون من که دیریست زنده به گوریم...

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهــــــــــربان

یه لحظه ترسیدم خیلی هراسان بود کلماتی که بر ذهنت جاری شد