فرق...

بترس از آنکه برایت با بقیه فرق دارد...
او تنها کسی ست که میتواند جانت را بگیرد در حالیکه لبخند به لب داری...
 
/ 0 نظر / 19 بازدید