در فرازِ صلیب...

نویسنده ای داستانی نوشت و با عشق قهرمان داستانش را خلق کرد...قهرمان را به اوج رساند و در پایان به دست قهرمان قصه اش مصلوب شد...
هیـــــــچ زخمی دردناک تر از زخم بی وفاییه قهرمانِ قصه هایت نیست...
/ 0 نظر / 15 بازدید