تلقین

هر
چه را که برای باورش یا کتمانَش نیازمند تلقین شدید هرگز باور
نکنید...ضمیر ما آدم ها بسیار هوشمند و عادل است...اگر چیزی را باور داشته
باشد شما خودتان را بکُشید نمیتوانید از آن چشم پوشی کنید مگر با خود را به
فراموشی زدن و اگر باور نداشته باشد به هیچ روشی ایجاد نمیگردد مگر به
تظاهُر...

/ 0 نظر / 7 بازدید