سرزمین خاطره هایم...

سرزمین خاطره هایم, سبز است و پر برکت و آباد ...
در گوشه ای چقندر و در گوشه ای یونجه,روییده و کشیده سر به فلک زین باغ...
گوشه ای کَشک و گوشه ای سماغ...آن یکی بسابند و این یکی مَکَند...
این خاطرات,محصول مضحکِ کشتگاه این مترسکند...

/ 0 نظر / 4 بازدید