زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
بهانهء من
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳ بهمن ۱۳٩۱
 
من یقین دارم, خدا مهرِ تو را قبل تر ازینکه چشم و گوش و مغز مرا بیافریند در دلم نهاده بود...و شاید اگر میدیدم یا میشنیدم و در نهایت فکر میکردم عاشق نمیشدم...من حتم دارم او مرا فقط آفرید,فقط تا تو را دوست داشته باشم,بهانهء خلق من تو بودی و علت من...اینگونه میشود که عاشق وجود و هستیَش بسته به عشق است و بی عشق هیچ....تورا قبل از حیات دوست داشته ام و هیچ بعید نیست پس از آن هم ...