زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
دردیست از فراقت
نویسنده : م.ناامید - ساعت ٢:٢۳ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩
 

دردیست از فراقت ,  کندر    بیان   نیاید

 

                  شرحی  ز اشتیاقت  از صد  زبان نیاید

سودا کنیم جان را, با یک نگاهت  ای جان

 

                  گر قیمت نگاهت,  بر  جان گران نیاید

دل دوش ازتوبا من, نالیدو گفت یک عمر

 

                 داغیست در منوباز هیچم فغان نیاید؟؟ 

گفتم که ازغم عشق,شکوه دلا حرام است                           

                 تا جان به لب نگردی یادی  ز جان نیاید

گفتی  کمان آرش, دیدی که کشت یارش

 

                 بین کشته ء دوابروت کز صد کمان نیاید

رحم است دردلت لیک کین است درنگاهت

 

                 گر این نمیزدایی, خواهم  که  آن  نیاید

 

این  فارغی  ز یادم,  وین  دادنت  به  بادم

 

                 گر خوش توراست هرگزمارا زیان نیاید 

 

در حسرت  نوایت  کز  مهر  نغمه سازد

 

               میرم به  شوق و  دانم از آن  دهان نیاید

 

               

                 میرم به شوق و دانم از آن دهان      

                                            نیاید....