زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
خواب و بیدار...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱٠:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٢
 

وقتی دیگران میخوابند برای آرَمیدن و رسیدن به آرامش...
اما تو از شرّ خواب های آشفته و کابوس وار بیدار میشوی تا شاید به آرامش برسی...و نمیرسی...وقتی سرگذشتِ بیداری ات خوابَت از سر میپراند و آشوب های خواب,کابوس بیداریَت میشود...وقتی کسی با رفتن از بیداری ات و با آمدنش به خوابت هردو را برایت جهنم میکند...آنجا که از خواب و بیدار بیزار میشوی,مرگ چه زیبا دلبری میکند...