زمستانم

""سیاه نامه های روز و شبهای خستهء جاری""

 
آسوده بر کنار...
نویسنده : م.ناامید - ساعت ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳٩٢
 

چشم و قلب آدمی چون دیوانگانی که سنگی به چاه می اندازند و خود آسوده بر کنار

 مینشینند, تن و روح را به درد و زحمت مدام مبتلا میسازند...سالها می بینند و میتپد و

 چون حسی ندارند نه خستگی میشناسند و نه درد...خود درد ندارند اما تمام هستیِ

آدمی را به درد آلوده و سرشار میکنند...